İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Necmettin Bey (DARICIOĞLU)

1923 yılında Kumluca mektebine ikinci muallim olarak tayin olan Necmettin Bey (Darıcıoğlu) ile ilgili eski yazı ile kendi elinden yazılmış özgeçmiş.

ÖZGEÇMİŞİ

Mayıs 1340 Kumluca ikinci muallimi Necmeddin el yazısı ile özgeçmişi       (Belge: Antalya M.E. Müdürlüğü Arşivi)

ÇEVİRİSİ

(Çeviriyi yapan Özer Baş Göynük Fen Lisesi Müdürü) (Şimdi Akdeniz Üniversitesi Kütüphane Daire Başkanı)

Mayıs 1340 Kumluca ikinci muallimi Necmeddin.

TERCÜME-İ HALİM (ÖZ GEÇMİŞİM) = (CV)

1322 sene-i maliye ve 1322 sene-i kariyesin de Akova’da tevellüt eddim. Pederim tüccardan müteveffa Sabit efendidir. Lakabımıza “Darızade” derler. 1329 da milletimin düşmanlar tarafından istilası üzerine bir sene kadar Harbiye Mekteb-i İptidaisinde Cebren tahsil ettirildim. İşgalden bir sene sonra mart iptidaisinde memleketimi terk ile muhacir an İstanbul’a geldim. 1330’da Maarif Nezaretine müracaatla Yozgat Sultaniyesine Leyli Meccani (Parasız yatılı) olarak kayd  ve imtihan kısm-ı İptidai devre-i  evveli ikinci sınıfa dahil oldum. 1334 de kısm-ı iptidaiyi ikmal ile kısm-ı taliye geçtim. Ertesi sene kısm-ı tali altıncı sınıfı ikmal eyledim.  1335 de Sancak Sultaniye’lerinin leyli kısmı lağv edilmesi üzerine Mektebimiz Ankara Sultaniyesine naklolundu. 1336’da Ankara Sultaniyesi’nde yedinci sınıfı ikmal ile sekizinci sınıfa terfi eyledim. Aynı sınıfta Konya Sultaniyesine naklolundum. Bu suretle Sultani sekizinci sınıfta tahsilde iken meslek ta-lime olan arzum dolayısıyla Konya Darülmuallimini üçüncü sınıfa geçtim. 1337’de Darülmuallimini üçüncü sınıfta müdavim iken  Konya’nın havasıyla imtizac edemediğimden, müracaatım üzerine bil emr-i vekalet Antalya Darülmuallimine naklolundum. Nakil İlmühaberiyle Sultani sekizden almış olduğum tasdikname mülga Antalya Darülmualliminde kalmıştır.  1339’da Antalya Darülmuallimini dördüncü sınıfı ikmal ile 1’lâ ve derecede muallimlik şahadetnamesi aldım. Aynı sene Eylül iptidasında Teke Maarif-i Müdüriyet-i Âliyesi’nin       Tarih Numaralı tahririyetiyle ve altıyüz kuruş  maaş-ı aslı ile münhal olan Kumluca nahiyesi Mektebi ikinci Mualimliği’ne tayin kılınarak 15 Eylül 1339 tarihinde vazife-i tedrisiyeye mübaşeret ettim. Elân vazifem başındayım. Müteehhil değilim. Mektepde  Fransızca lisanı tahsil ettim. Türkçeden gayri biraz Arapça lisanına aşinayım.

[Şehadetname ve Tezkire-i Osmaniye surat-i musaddıkları   merbuttur Efendim.]